Algemene klachtenregeling VCE 2009

Artikel 1. Begripsomschrijving.

In deze regeling wordt verstaan onder:
a.  klacht: een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan, een lid daarvan of een personeelslid, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke of rechtspersoon heeft gedragen;
b.  klager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich met een klacht tot één van de bestuursleden, een lid en of personeelslid van een of onze leden van de VCE heeft gewend;
c.  verzoekschrift: een schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan is omgegaan met een klacht of over de uitspraak die het bestuursorgaan heeft gedaan naar aanleiding van een klacht;
d.  verzoeker: degene die het verzoekschrift heeft ingediend;
e.  gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen;

Artikel 2. Klachtencoördinator.

1. Er is een klachtencoördinator.
2. De klachtencoördinator wordt benoemd door de bestuursleden van de VCE.
3. De klachtencoördinator is in ieder geval belast met:
a. het registreren van de klachten en het bijhouden van een overzicht van de ingekomen klachten naar soort en aantal;
b. de bewaking van de voortgang van de klachtenprocedures;
c. het bijhouden van een overzicht van de inhoud van de klachten en de aard van de naar aanleiding van de klachten genomen beslissingen en eventueel genomen maatregelen;
d. het bijhouden van een overzicht van de bescheiden welke zijn verstrekt aan de klager en de betrokken ( bestuurslid, Personeelslid van de VCE lid ).
4. De klachtencoördinator maakt per jaar een verslag van de ingediende klachten en de afhandeling daarvan. Hij biedt dit verslag aan het bestuur van de VCE.

Artikel 3. Klachtenbehandelaar.

1. De klachtenbehandelaar als bedoeld in het eerste lid is voorts belast met het behandelen van schriftelijke klachten als bedoeld in artikel 4.
2. De klachtenbehandelaar als bedoeld in het tweede lid, is voorts belast met het behandelen van schriftelijke klachten.

Artikel 4. Schriftelijke klachten.

1. Schriftelijke klachten worden ingediend bij VCE postbus 88, 5600 AB Eindhoven het  en in handen gesteld van de klachtencoördinator.
2. De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van een klacht terstond schriftelijk aan de klager. Hij informeert de klager schriftelijk over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld.
3. De klachtencoördinator stuurt aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft de schriftelijke klacht en de daarbij meegezonden stukken in afschrift. Tevens informeert hij deze over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld.
4. De klachtencoördinator zendt schriftelijke klachten als bedoeld in de artikelen 4 ter behandeling door aan de klachtenbehandelaar.

Artikel 5. Niet in behandeling nemen van schriftelijke klachten.

1. De klachtencoördinator beoordeelt of een schriftelijke klacht in behandeling wordt genomen.
2. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen:
a. indien niet is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 9:4, tweede lid van de wet en klager de voor de behandeling vereiste gegevens niet binnen twee weken verstrekt, nadat klager op deze tekortkoming is gewezen;
b. indien één van de gevallen als genoemd in artikel 9:8, eerste en tweede lid van de wet van toepassing is;
c. zolang ten aanzien van een gedraging die nauw samenhangt met het onderwerp van de klacht een procedure aanhangig is bij een rechterlijke instantie, dan wel ingevolge een wettelijk voorschrift bij een andere instantie.
3. De klager wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld van het niet in behandeling nemen van de klacht, onder vermelding van de redenen daarvan.
4. Indien de klachtencoördinator heeft geoordeeld dat de klacht in behandeling kan worden genomen, zendt hij de schriftelijke klacht en de daarbij meegezonden stukken ter behandeling door aan de klachtenbehandelaar.

Artikel 6. Klachtenregeling.

Deze regeling is niet van toepassing indien een speciale klachtenregeling van toepassing is.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid van stukken.

Een klacht alsmede de beslissing en de uitgewisselde bescheiden zijn vertrouwelijk.

Artikel 8. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 9. Citeertitel.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Algemene klachtenregeling VCE 2009”.

Eindhoven, 1 janauari 2009.

Gebruik dit klachtenformulier (pdf)